onze algemene voorwaarden - ZAAI
Hier vindt u de voorwaarden waaraan zowel Zaai als de klanten van Zaai aan onderworpen zijn.
Bekijk hier de voorwaarden van Zaai
18327
page-template-default,page,page-id-18327,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

onze algemene voorwaarden

ZAAI – Algemene voorwaarden

1  Onderhavig verkoops- en aannemingsvoorwaarden heb- ben steeds voorrang op de aankoop- of bestellingen voorwaarden van de klant.

2  Onze offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de opdrachtgever of prijswijzigingen van de onderaannemers.

3  De klant die een opdracht geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgever en bij uitsluiting van de uitvoerder alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

4 Een verstrekte opdracht, met duidelijke beschrijving wordt door Zaai schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend als dan niet via e-mail bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk al dan niet via e-mail door Zaai zijn bevestigd.

5 Het bepaalde in lid 4 laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.

6 De door Zaai opgestelde offertes en prijsopgaven zijn niet geldig voor toekomstige opdrachten, tenzij anders vermeld.

7 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Zaai aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

8 Conform de wettelijke bepalingen inzake artistieke en industriële eigendom, tekeningen en modellen, enz., zijn al de door ons ontworpen modellen, schetsen, foto’s, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek wezen, films, (elektronische) bestanden, uitsluitend eigendom van Zaai. Ze mogen niet nagemaakt noch nagedrukt worden. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst niet het recht het als eigendom te beschouwen.

9 Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de artistieke vrijheid van Zaai en geeft deze daarmee alle ruimte het concept naar eigen inzicht, uiteraard aan de hand van het programma van eisen, in te vullen. Mocht Zaai ondanks het akkoord iets willen wijzigen t.b.v. de kwaliteit, dan is dit mogelijk, in samenspraak met de opdrachtgever.

10 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Zaai en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte, invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

11 Drukwerk; Zaai drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. Hierbij is Zaai op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De klant gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de klant. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken.

Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk. Voor drukwerk op textiel of andere reclamedragers geldt dat Zaai niet aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele afwijkingsverschillen m.b.t. maatvoering, pasvorm en duurzaamheid. Kleine kleurverschillen betreffende de druk of de kleding kunnen geen reden zijn voor het afkeuren van de geleverde goederen.

12 Naamsvermelding; tenzij het werk er zich niet voor leent, is Zaai te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Zaai openbaar te maken of te verveelvoudigen.

13 Iedere klacht zal door ons grondig onderzocht worden. Daartoe dienen de klachten ons binnen de acht dagen na levering der diensten of goederen schriftelijk te worden overgemaakt.

14 Daar de leveringstermijn door daden van derden (opdrachtgever, onderaannemer) en gevallen van overmacht kunnen beïnvloed zijn, worden zij niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd. Laattijdige levering mag behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering van de levering en zal geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

15 De overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd in de mate waarin de klant bij het inleveren van documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven of het uitstellen van samenkomsten, ingerekend is gebleven. Eventuele bij bestelling vermelde termijnen, lopen vanaf de werkdag die op de afgifte van de nodige documenten volgt.

16 Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de klant voor onbepaalde tijd wordt stopgezet, en dit extra kosten zou teweegbrengen vallen deze ten laste van de klant.

17 Indien de opdracht door de klant wordt stopgezet zal deze een vergoeding moeten betalen. Deze bedraagt minimum 50% van het totale bedrag van de bestelling, met een maxi- mum van de gemaakte kosten.

18 Behoudens voorafgaande overeenkomst zijn wij niet gehouden ontwerpen, tekeningen, foto’s, filmen, enz. te bewaren. Overdracht van ontwerpen worden verrekend.

19 Mondeling medegedeelde verbetering wordt, ingeval van betwisting, slechts erkent wanneer zij schriftelijk bevestigd is geweest. Bestellingen worden nooit mondeling aanvaard en alvorens het productieproces aanvangt, dient het voor- opgestelde voorschot contant of via overschrijving betaald 
te zijn.

20 De door ons gemaakte offertes alsmede inlichtingen met 
betrekking tot de diensten en/of goederen en leveringstermijnen verplichten Zaai niet. De offertes kunnen ten alle tijden gewijzigd of ongedaan gemaakt worden.

21 Levering wordt geacht te geschieden ten huize van onze vestiging. Vracht- en verpakkingskosten zijn ten laste van de klant. De goederen reizen voor het risico van deze laatste.

22 Geleverde goederen blijven steeds onze eigendom tot het ogenblik van de volledige betaling conform het order. Het risico dat deze goederen inhouden evenals elke aansprakelijkheid tegenover derden zal echter reeds op de klant over- gaan op ogenblik van de levering. Elke gedeeltelijke levering blijft toegekend ten titel van gebruik van de goederen.

23 In gevallen waar onze verantwoordelijkheid kan worden weerhouden, zal deze beperkt blijven tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van de opdracht. Verder wijzen wij elke verantwoordelijkheid af. Onze verantwoordelijkheid is eveneens uitgesloten voor de schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of gekochte koop- waar. Gebreke in de materialen die voor ons verborgen waren, zullen onze verantwoordelijkheid niet in gedrang kunnen brengen en geen aanspraak op schade veroorzaken.

24 Behoudens andersluidend uitdrukkelijk overeengekomen beding, is onze factuur betaalbaar contant ter onze vestiging op de overeengekomen vervaldag, zijnde behoudens andersluidend beding van één maand na de factuurdatum. Niet betaling op de vervaldag legt van rechtswege en zon- der ingebrekestelling, de verplichting ten laste van de klant een intrest op het nog verschuldigde bedrag te betalen a ratio van 12% per jaar. De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en conform art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Naast de verwijlintresten, worden bij gebreke van contante betaling of van betaling op de vervaldag de factuur-bedragen van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd met 10% met een minimum van 120 Euro, dit ten titel van vooruit vast- gestelde en uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen schadevergoeding.

25 In geval van niet betaling op de vervaldag van één van de facturen, behouden wij het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die op het ogenblik in ons bezit zijn tegenover de schuldenaar en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen, volgende bestellingen dienen opnieuw contant afgerekend te worden, tenzij door ons toegestaan.

26 Alle betwistingen m.b.t. de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomsten van Zaai en haar klanten vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt. Deze bepaling is eveneens van toepassing op contracten met rechtsonderdanen van de E.U. overeenkomstig art. 23 EEX-verordening nr. 44/2001

Specifieke voorwaarden: ontwerp
– Prijzen opgenomen in offertes zijn slechts richtprijzen.
– De genoemde prijs in een offerte zal echter nooit overschreden worden zonder samenspraak van de klant.
– Deze gegeven prijs voorziet 2 revisierondes. De klant mag hierbij, na het afleveren van het eerste ontwerp, een reeks aanpassingen vragen over de gehele lijn. Is er sprake van een 3e revisieronde dan wordt hiervoor bijkomen werkuren voor geteld bovenop de offerte. Ook deze bijkomende prijs wordt duidelijk gecommuniceerd met u, de klant.
– Zo ook kan het eindtotaal lager liggen indien er een vlotte goedkeuring volgt.
– Extra aankopen zoals o.a.: stockfoto’s –of video’s, vectorbestanden, thema’s, plug-ins, etc; worden niet in de offerte prijs opgenomen mits deze duidelijk vermeldt staan. Deze worden aangekocht in samenspraak met u, de klant.
– Naargelang extra wensen, m.b.t. de opdracht, wordt de prijs van de offerte aangepast opdat deze overeen komt met de gepresteerde uren. Het uurtarief dat wij hanteren is €45 excl. BTW.

Specifieke voorwaarden: drukwerk
– ZAAI kan uw drukwerk verzorgen door professionele contacten in de drukwereld. Natuurlijk kan u, de klant, ook zelf het drukwerk voorzien.
– De bestanden worden aangeleverd in PDF-formaat dat voldoet aan de vereisten van de drukker.
– Contacten met de drukkerij en opvolging van het drukwerk zijn niet inbegrepen in de standaard offerteprijs. Deze kosten worden vermeld onder “optionele bijkomende kosten”.
– U kan advies vragen i.v.m. de meest courante druktechnieken en papiersoorten. Voor heel specifieke vragen, technieken, enz… kan u best terecht bij de drukkerij zelf.
– ZAAI is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit die de drukker aflevert indien alle drukbestanden aan de juiste vereisten voldeden en goedgekeurd werden door de klant.
– Een proefdruk kan aangevraagd worden. Indien de drukker deze optie aanbiedt zijn deze kosten ook voor de klant.

 

Specifieke voorwaarden: website
Uitgaand van een ‘eenvoudige’ website voorzien wij de volgende zaken:

– Een ontwerp, flowchart en/of wireframe dat een ruim, en duidelijk, beeld geeft van de vormgeving en het gebruik ervan. Na goedkeuring zal pas over gegaan worden naar het werkelijk programmeren van de website.
– De content wordt aangeleverd door de klant maar kan ook opgenomen worden in de offerte.
– De registratie van een domeinnaam is ook voorzien in de prijs. Indien er reeds een domeinnaam met hosting voorzien is dient dit platform ‘geschikt’ te zijn voor het des betreffende project.
– Een eenvoudige website houdt in:

o Het aanmaken en vormgeven van een homepagina.
o Het aanmaken en vormgeven van 1 tot 5 extra informatieve pagina’s.
o De website is “responsive”, wat wil zeggen dat hij zich aanpast aan de grootte en aard van het scherm van de gebruiker (bv. Smartphone of tablet).
o BASIC SEO (search engine optimalisation) wordt voorzien. Dit betekent dat de website zo goed mogelijk door zoekmachines kan gevonden worden. Via de plugin “Yoast SEO” worden de nodige links gelegd met de belangrijkste zoekmachines. De klant kan zelf trefwoorden ingeven per pagina om de SEO te verbeteren.
o Een eenvoudig contactformulier (indien nodig)
o Een beknopte instructie voor het aanpassen van informatie op de site. Dit kan op papier of mondeling.

Volgende zaken zijn NIET inbegrepen in de prijs voor een eenvoudige website:
– PRO SEO (het aanmaken van een lokaal bedrijf op google, verbinding met google analytics, het ingeven van trefwoorden per pagina, …).
– Specifieke technische uitbreidingen (bv. nieuwsbrief, reserveringssysteem, …).
– De aankoop van externe plugins (bv. reserveringssysteem, inschrijfmodule, verschillende talen, …)
– Toekomstige support: aanpassingen, technische vragen, …
Al deze zaken kunnen wel gedaan worden op basis van een nieuwe offerte of op basis van een uurtarief van €45.